Otwieranie plików

Informacje te są specyficzne dla jednego lub więcej systemów CAD. Informacje dotyczące dostępności zawiera matryca funkcji SolidWorks eDrawings.

Aby otworzyć istniejący plik w przeglądarce SolidWorks eDrawings Viewer, należy użyć narzędzia Otwórz .

Okno dialogowe Otwórz wyświetla podgląd plików eDrawings, SolidWorks, oraz opublikowanych plików, jeżeli pliki zostały zapisane w aplikacji 2008 lub późniejszej. Podglądy wyświetlają wszelkie zmiany dostosowanych właściwości określone w Eksploratorze Windows.

Aby otworzyć plik, należy:

  1. Kliknąć Otwórz lub Plik, Otwórz.

  2. Ustawić Pliki typu na jedną z poniższych możliwości:

W eDrawings Viewer można otworzyć dowolny dokument SolidWorks z SolidWorks 97Plus lub wersji późniejszej.

Pliki XPS są generowane w SolidWorks przy użyciu Zapisz jako i są one obsługiwane w eDrawings tak samo jak pliki eDrawings.

XPS Viewer jest zawarty w systemie operacyjnym Vista oraz jest dystrybuowany z .NET Framework 3.0, instalowanym wraz z SolidWorks na systemach operacyjnych Windows XP oraz Server 2003.

Jeżeli na komputerze zainstalowano eDrawings, dwukrotne kliknięcie pliku XPS otwiera go w eDrawings a nie w XPS Viewer.

Można dystrybuować pliki XPS do użytkowników z XPS Viewer lub eDrawings Viewer.

Nie można importować rysunków Pro/ENGINEER.

Jeżeli model używa tabeli Pro/ENGINEER Family, wówczas dla prawidłowych wyników uwzględnione muszą zostać pliki XPR i XAS. Pomimo że pliki te są opcjonalne dla Pro/ENGINEER, są one wymagane w eDrawings. Jeżeli wystąpienie tabeli Family modyfikuje górny poziom złożenia, należy otworzyć plik XAS a nie plik ASM odpowiadający temu wystąpieniu.

Rozpoznawane są kolory w plikach części, ale nie są rozpoznawane kolory zastosowane na poziomie złożenia.

Niektóre elementy Pro/ENGINEER, takie jak adnotacje, szkice i warstwy nie są importowane.

eDrawings obsługuje również wyświetlanie danych SolidWorks Simulation oraz SolidWorks SimulationXpress w plikach części lub złożeń eDrawings, jeżeli są one dostępne. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z tematem Przeglądanie danych symulacji.

  1. Aby otworzyć plik jako tylko do odczytu, należy wybrać Otwórz jako tylko do odczytu.

  2. Wybrać plik a następnie kliknąć Otwórz.

Jeżeli importujemy plik DXF/DWG który posiada odniesienia zewnętrzne XREF, eDrawings próbuje je automatycznie rozpoznać. Jeżeli XREF nie mogą zostać rozwiązane, pojawi się okno dialogowe Rozwiąż odniesienia zewnętrzne. Należy kliknąć Pomiń plik, aby zaimportować plik DXF/DWG bez pliku odniesień zewnętrznych XREF, lub przejść do pliku XREF, wybrać go i kliknąć Otwórz, aby go otworzyć. Patrz: DXF/DWG XREF, aby uzyskać więcej informacji.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia i używania plików gotowych do recenzji, należy zapoznać się z tematem Pliki gotowe do recenzji.

Można również otwierać pliki z folderów sieci Web.

Otwórz części ze złożeń

Można otwierać części i podzespoły w oddzielnych oknach w obrębie złożeń.

Aby otworzyć część ze złożenia, należy:

Kliknąć część prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Nowy dokument części.

Aby otworzyć podzespół ze złożenia, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy podzespół w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Nowy dokument złożenia.

Dostosowane właściwości

Można edytować dostosowane właściwości w plikach SolidWorks z Eksploratora Windows; tzn. bez otwierania plików w aplikacji SolidWorks. Pliki musiały zostać utworzone w SolidWorks 2008 lub późniejszym.

Aby edytować dostosowane właściwości w Eksploratorze Windows, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows i wybrać Właściwości.

  2. Edytować właściwości na karcie Dostosowane lub Podsumowanie.

  3. Kliknąć Zastosuj, a następnie OK.

Można na przykład zaktualizować właściwości, które są połączone do notatek w rysunkach. Zmiany w notatkach pojawią się wówczas w rysunkach i w podglądach kiedy rysunki są otwarte w eDrawings.